Aviolanda kiest eigentijdse koers

Aviolanda kiest eigentijdse koers

Marktbehoefte straks beter gefaciliteerd

De gemeente Woensdrecht werkt samen met de provincie en BOM aan een versterking van activiteiten op het gebied van vliegtuigonderhoud. Daartoe hebben de partijen het Businesspark Aviolanda opgericht. Ondanks de concrete belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op het Businesspark is de afgelopen jaren nauwelijks grond verkocht. Bedrijven geven aan geen behoefte te hebben aan de grondaankoop, maar aan bedrijfshuisvesting in een verzamelgebouw of gebruik van een hangar. De directeur van Aviolanda heeft een businessplan opgesteld die genoemde wensen van bedrijven mogelijk moet maken. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de financiering van de activiteiten van het businessplan mogelijk te maken. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijven toch worden gehuisvest en kan het cluster van samenwerkende bedrijven worden versterkt.

De raad wordt op 10 juli gevraagd in te stemmen met het opheffen van de GEM (Grondexploitatie Maatschappij B.V.). De GEM maakt op dit moment nog deel uit van de Joint Venture, samen met de holding Businesspark Aviolanda BV (BPA). De gebouwen en gronden onder deze gebouwen zijn ondergebracht in Businesspark Aviolanda (BPA) en de lege kavels zijn ondergebracht in de GEM. De doelstelling van de GEM is om de kavels te verkopen aan aerospacebedrijven.

Stand van zaken
Ondanks de interesse van de markt in Aviolanda en de vele gesprekken die plaatsvinden met geïnteresseerden, blijft het aantal daadwerkelijke vestigers beperkt. Feit is dat bedrijven wel vestigen in het bedrijfsverzamelgebouw De Pionier, dat helemaal bezet is, maar dat er tot op heden nog geen gronden verkocht zijn vanuit de GEM. Een verbreding van de bestaande aanpak is noodzakelijk om de kansen voor Aviolanda daadwerkelijk te verzilveren. De aandeelhouders van BPA hebben aan de directie van BPA gevraagd te benoemen wat de uitbreiding van de bestaande aanpak betekent. Op basis van deze vraag is er een nieuw businessplan opgesteld.

Nieuw businessplan BPA
Het businessplan heeft twee hoofddoelen, te weten ontwikkeling van het cluster voor aerospace bedrijven en ontwikkeling, verhuur en verkoop van nieuw vastgoed. Het businessplan gaat uit van een vereenvoudigde structuur van de samenwerking tussen de vier aandeelhouders in de Joint Venture uit 2009. In het plan wordt uitgegaan van één holding waarin alle activiteiten onder de merknaam Business Park Aviolanda (BPA) worden ondergebracht.

Standpunt aandeelhouders
Deelnemers in de Joint Venture wordt gevraagd de koerswijzing te ondersteunen. Voor de realisatie van de herstructurering dient de GEM te worden opgeheven en de activiteiten dienen te worden overgedragen aan het BPA. Dit houdt in dat BPA de gronden dient aan te kopen van de GEM. De kapitaalbehoefte voor deze herpositionering bedraagt  8,9 miljoen euro. Dit betekent voor de gemeente een injectie van 1,6 miljoen euro. De raad zal 10 juli beslissen of ze hiermee instemt.

Werkwijze nieuwe projecten
‘Elk project wordt afzonderlijk getoetst op haalbaarheid. Pas bij een sluitende exploitatie opzet worden middelen, die nu beschikbaar worden gesteld, daarvoor vrij gemaakt.” aldus Martin Groffen portefeuillehouder Aviolanda. “Wij als college, menen met deze herpositionering een optimale bedrijfsstructuur te creëren, welke voldoet aan de vragen van de markt” vervolgt Groffen.

“Mede gelet op de huidige marktvraag is deze herpositionering noodzakelijk waardoor potentiële partijen eerder zullen aansluiten, dan in 2006 was voorzien. En dit genereert werkgelegenheid.  Overigens is Aviolanda een van de speerpunten in het nieuwe coalitie akkoord” besluit Groffen.

compass-map-21972056

 

Share this via