Aviolanda: nieuwsbrief augustus 2013

Aviolanda: nieuwsbrief augustus 2013

In de tweede nieuwsbrief van het jaar leest u wat er in het tweede kwartaal van 2013 heeft plaatsgevonden.

De interessante nieuwsitems zijn onderverdeeld in vier rubrieken:

Algemeen
People
Planet
Profit

  • Algemeen

Afscheid en nieuwkomers
De heer M.A. (Marcel) Fränzel MSc heeft begin dit jaar bekend gemaakt dat hij de gemeente Woensdrecht per 1 oktober 2013 gaat verlaten. De gebiedsontwikkeling Aviolanda maakt onderdeel uit van zijn portefeuille. De heer drs. J.J.C. (Steven) Adriaansen is op 19 juni 2013 door de gemeenteraad ter benoeming bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgedragen. 
De World Class Aviation Academy (WCAA) heeft een nieuwe directeur aangesteld: mevrouw E. (Emmy) Bakker.

Exposure
Aviolanda staat vanaf nu op facebook. Kijk gauw op www.facebook.com/Aviolanda en ‘like’ de site.

Ook op beurzen hebben de partners van Aviolanda zich laten zien:
maart: Annual Event van het Interregprogamma Twee Zeeën in Rotterdam
april: Explorer, symposium over grenzen regelgeving bij onbemande vliegtuigen, Kooy symposium
mei: Future Aircraft Maintenance, Europa kijkdagen
juni: informatieavond Reimerswaal , VIVID congres Breda en Paris Air Show, toonaangevende beurs voor vliegtuig(onderhoud)

  • People

De arbeidsmarkt laat een structureel tekort zien aan goed opgeleid technisch personeel in de onderhoudssector. Met de ondertekening van het Techniekpact 2020 gaan het onderwijs, vakbonden, werkgevers, studenten en de overheid samen het tekort aan geschoolde vakkrachten tegen. Het pact bevat 22 afspraken zoals ‘aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020’en ‘een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren’. Meer

Ook is er een digitale game ontwikkeld ‘The Last Maintainer’ om jongeren te enthousiasmeren voor de onderhoudssector. Dit project is met o.a. REAP-middelen uitgevoerd door Cegelec waarbij het Dutch Institute World Class Maintenance, REWIN en Maintenance Education Consortium betrokken zijn. De game is via de website van The Last Maintainer te downloaden.

Opleidingen Hoogerheide
De World Class Aviation Academy heeft samen met zijn partners JAA-TO en AM&TS (Aircraft Maintenance & Training School) opleidingen voor Human Factors en Aviation legislation gegeven in Indonesië. Dit zijn opleidingen over psychologische factoren die kunnen leiden tot menselijke fouten en over de internationale wetgeving voor de luchtvaart. De opleidingen zijn een onderdeel van een totaalcursus voor vliegtuigonderhoudsmonteurs en ze zijn afgerond met een Europees erkend examen.

Wat dichter bij huis: voor Fokker ELMO heeft de WCAA de EWIS-training Installation en Continuation afgerond. Deze afkorting staat voor Electrical Wiring Interconnection System, ofwel een koppelingssystemen voor elektrische bedrading en dient ertoe om nieuwe medewerkers van Fokker ELMO in te werken.

wcaa

  • Planet

De provincie investeert 56 miljoen euro in projecten binnen drie Brabantse landschappen: Het Groene Woud, de Maashorst en de Brabantse Wal. De gemeente Woensdrecht heeft in april 2013 een aanvraag ingediend voor het robuuste project “De Steilrand” met deelprojecten die aansluiten bij het uitvoeringsprogramma “Groene Agenda”. De provincie heeft eind juni 2013 echter besloten geen financiële middelen toe te kennen aan dit project.
Er is nog 26,4 miljoen euro te vergeven in de tweede tender. De projectpartners gaan nu de aanvraag versterken en deze indienen voor de tweede tender. Het doel is de natuur mooier en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten uit de streek zelf. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties trekken hierin samen op.

Verder…
In het voorjaar van 2013 is de begroeiing langs de Kooisloot goed tot ontwikkeling gekomen waardoor het een veilige rustplaats voor amfibieën is geworden.

Er is meer duidelijkheid over de inrichting van ‘Het Eiland’ in Huijbergen als verbindingszone tussen twee natuurgebieden. Het project maakt deel uit van het robuust project Grenzeloos Groen.

Tot slot is met de projectpartners afgesproken dat het Manifest duurzaamheid, bedoeld om de gestelde duurzaamheidsambities naar meetbare doelstellingen te vertalen, wordt uitgewerkt. Verwacht wordt dat dit manifest in het najaar van 2013 wordt ondertekend.

Meandering Kooisloot

  • Profit

Het Business Park Aviolanda heeft in mei 2013 een kantoorverzamelgebouw geopend, De Pionier. De eerste huurders hebben zich er al gevestigd, onder meer TiaT Europe. TiaT Europe heeft als hoofdactiviteit het uitvoeren van Niet Destructief Testen-inspecties aan vliegtuigen en vliegtuigcomponenten.
In juni 2013 is er een Letter of Intent getekend met AELS voor de eigendomsoverdracht van een kavel grond op Aviolanda. AELS is voornemens om een kavel op het Business Park Aviolanda te ontwikkelen ten behoeve van het duurzaam de-assembleren van vliegtuigen.

Onbemand vliegtuig
Ook op het gebied van kennis en innovatie is veel gebeurd. Het internationale project voor onbemande vliegtuigen met maritieme toepassingen (3i genaamd) verloopt voorspoedig. In juni 2012, tijdens de start van het 3i-project in Hoogerheide, zijn de gebruikerseisen bepaald. Exact één jaar later zijn ze vertaald in een nieuw type onbemand vliegtuig dat zijn eerste succesvolle testvlucht al heeft gemaakt.

Er wordt niet enkel met universiteiten samengewerkt, maar ook met (commerciële) bedrijven. Recent werd op de vliegbasis Woensdrecht de eerste commerciële vlucht met een onbemand vliegtuig (UAV of Unmanned Aircraft Systems) uitgevoerd door de firma SkyVisionDrones in opdracht van het Business Park Aviolanda.

Opening twee gebouwen LCW en samenwerkingscontracten
In maart van dit jaar heeft het Logistiek Centrum Woensdrecht twee nieuwe gebouwen geopend: een distributiecentrum en een gebouw voor electronica-onderhoud. De opening is de eerste stap om het onderhoud en de logistiek van het vliegend materieel en de grondgebonden communicatiesystemen vanuit één locatie op de vliegbasis Woensdrecht te verzorgen.

Tevens kreeg het LCW in die maand de kwalificatie en de bevoegdheid om het motoren- en componentenonderhoud voor de nieuwste vliegende aanwinst (NH90 helikopter) van de Luchtmacht uit te voeren.

In juni 2013 zijn samenwerkingscontracten getekend tussen de Luchtmacht en Nederlandse en buitenlandse luchtvaartfabrikanten. Daarnaast gaat LCW nog intensiever samenwerken op onderhoudsgebied met de Nederlandse vestiging Elbit Systems of America (ESA) en AAR. Dit allemaal met als doel om onderhoudskosten te verlagen en een hogere inzetbaarheid te bewerkstellingen van de vliegtuigen en helikopters van de Luchtmacht.

De onthulling van de plaquette voor kwalificatie voor NH90 motoren- en componentenonderhoud

Share this via