Deelname RVOB gesprekken rondom Aviolanda

Deelname RVOB gesprekken rondom Aviolanda

Op 12 mei is de eerste vergadering van de vernieuwde Projectgroep Aviolanda Woensdrecht van start gegaan. Nieuw is dat ook het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) hieraan deelneemt. Namens het RVOB heeft Wiebo de Boer zitting in de Projectgroep. Graag stelt hij zich even aan u voor.

Mijn naam is Wiebo de Boer. Ik werk sinds 1 oktober 2007 bij de Directie Ontwikkeling van het RVOB als senior projectleider. Daarvoor heb ik diverse functies bekleed bij de Dienst Domeinen o.a. als hoofd van de Inspectie Domeinen Goes (de gemeente Woensdrecht viel hier ook onder) en laatstelijk als Adjunct-directeur van de Regionale Directie Domeinen Zuid te Breda.
Daarnaast zit ik al sinds jaar en dag in waterschapsbesturen, thans in het Waterschap Brabantse Delta. Ik ben 56 jaar, getrouwd, heb drie zonen, woon in Roosendaal en ben goed bekend in West-Brabant.

De Bestuurlijke Kerngroep heeft het RVOB begin dit jaar verzocht tot deelname aan Aviolanda Woensdrecht. Het RVOB neemt in principe alleen deel als er meerdere Rijksdoelen spelen, als meerdere departementen op het gebied van ruimte, economie, milieu en infrastructuur betrokken zijn en/ of als het Rijk een belangrijke of cruciale grondpositie in het gebied heeft liggen. Aangezien dat hier het geval is, is positief op het verzoek van de Bestuurlijke Kerngroep gereageerd. De opdracht die het Rijk aan het RVOB heeft meegegeven is om samen met de partners in de regio de komende maanden de economische haalbaarheid te onderzoeken en hoe het Rijk op een zo effectief mogelijke wijze kan bijdragen aan de voorgestane gebiedsontwikkeling zoals vastgelegd in de gebiedsvisie (ruimtelijk programma).

De toegevoegde waarde van deelname van het RVOB is dat de diverse belangen van het Rijk gecoördineerd worden ingebracht, de Regio heeft één partij van het Rijk aan tafel en er kan kennis worden genomen van de opgedane expertise van het RVOB in vergelijkbare, complexe gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast zorgt deelname van het RVOB voor de nodige positieve dynamiek in het Haagse en dat is zeker niet onbelangrijk.

Ik heb in de afgelopen 2,5 jaar, samen met andere partijen, onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van een grootschalig agro-logistiek complex nabij Venlo en de toekomstige ontwikkeling van een logistiek park voor zgn. value added logistics van netto 150 ha nabij het haven- en industriegebied Moerdijk. Ik hoop en verwacht dat het RVOB kan bijdragen aan de economische doorontwikkeling van het gebied als Maintenance hotspot voor de luchtvaart met de nodige aandacht voor leefbaarheid van de omgeving. Daartoe zal ik in ieder geval mijn kennis van vastgoed en gebiedsontwikkeling inbrengen in de projectgroep en hoop ik op een goede en vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen ten dienste van het project.

Share this via