Subsidietoekenning voor composietonderwijs Aviolanda

Subsidietoekenning voor composietonderwijs Aviolanda

ROC West-Brabant heeft een bijdrage van 3,4 miljoen euro gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Hiermee kan samen met het bedrijfsleven een betere aansluiting worden gezocht tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. De bijdrage is voor twee projecten toegekend, te weten het ‘Composite Maintenance Cluster Aviolanda’, waar het Markiezaat College bij is betrokken en het ‘Vakcentrum Bouwtechniek’ (Radius College).

Composite Maintenance Cluster Aviolanda Woensdrecht

Het gebruik van composieten neemt de laatste jaren sterk toe. In de luchtvaart worden composieten al vele jaren toegepast, waarbij het aandeel van composieten in een vliegtuig steeds verder toeneemt. Naast de vliegtuigindustrie wordt het lichtgewicht ontwerpen met composieten ook in andere branches toegepast, zoals de olie en gas industrie, de scheepvaart en de automobielindustrie. Bedrijven, onderwijs en overheden in West-Brabant constateren dat de behoefte aan gekwalificeerd personeel toeneemt. Met de bijdrage van het RIF wordt een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk op het gebied van composietenonderhoud en –reparatie gerealiseerd. Concrete activiteiten die de komende vier jaar gaan plaatsvinden zijn het ontwikkelen van masterclasses en cursussen composieten en praktijkgerichte en vakgerichte kennisdeling op locatie.

De kostenvoor dit project van ruim € 2,4 miljoen worden gesubsidieerd door zowel de rijksoverheid (€ 0,8 miljoen) als het bedrijfsleven en de regionale overheid (€ 1,6 miljoen).

Leerlingen bezig met composiet

Leerlingen bezig met composiet

Share this via